Odwiedź nasz drugi sklep Złote i srebrne monety inwestycyjne
Czego szukasz?

Regulamin Newsletter

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter świadczonej przez Pawła Wardę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sk Granica Paweł Warda drogą elektroniczną, aktywację i dezaktywację usługi Newsletter oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z tej usługi.
 2. Każda zainteresowana osoba może skontaktować się z firmą Sk Granica Paweł Warda poprzez:
  Dane kontaktowe:
  Adres poczty elektronicznej: sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl
  Numer telefonu: 668-427-224
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 4. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta zawierająca treści o tematyce edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty produktów i świadczonych usług;
 5. Niezgodność – niezgodność treści cyfrowej z umową dotyczącą jej dostarczania. Kryteria oceny zgodności Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach usługi Newsletter;
 7. Strona internetowa www.sk-granica.pl wraz z podstronami;
 8. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Użytkownikowi usługę Newsletter przez czas nieoznaczony;
 9. Usługodawca – dostawca treści cyfrowej tj. Paweł Warda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sk Granica Paweł Warda, ul. Sadowa nr 6, 05-079 Okuniew, NIP: 4960206174, REGON: 140946510;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową i korzystająca z usługi Newsletter. Użytkownik zapisujący się na Newsletter powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo 2) jeżeli jest osobą poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług Newslettera. Właściciel Strony internetowej jest uprawniony do podejmowania działań mających na celu weryfikację wieku Użytkownika;
 1. Użytkownik może zapoznać się Regulaminem w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie internetowej oraz pobrać go i sporządzić z niego wydruk.

 

§ 2. Zasady korzystania z usługi newsletter

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Newslettera niezbędny jest dostęp do Internetu,  posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies oraz posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej, a także posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Newslettera jedynie w zakresie dozwolonego użytku, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu i dobrych obyczajów.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.
 4. Przedmiotem usługi Newsletter jest okresowe (w terminach ustalonych przez Usługodawcę) przesyłanie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji zawierających treści o tematyce edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług.
 5. Treści wysyłane w ramach Newslettera mają wyłącznie charakter edukacyjny lub informacyjny i nie zastępują indywidualnej porady.
 6. W celu aktywacji usługi Newsletter należy:
 1. skorzystać z urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
 2. wypełnić formularz elektroniczny dostępny na Stronie internetowej poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej;
 3. zaakceptować niniejszy Regulamin i ew. zapoznać się z Polityką Prywatności (jeśli adres e-mail zawiera dane osobowe);
 4. wybrać przycisk „Zapisz się” lub innego równoważnego sformułowania;
 5. posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej oraz program do otwierania plików PDF.
 1. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Newslettera.
 2. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługodawca informuje, a Użytkownik akceptuje, że:

1) Newsletter nie podlega aktualizacji;

2) częstotliwość dostarczania Newslettera nie jest z góry określona i jest ściśle zależna od aktualnej sytuacji Usługodawcy.

 1. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania usługi Newsletter w każdym momencie, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o dostarczanie Newslettera. Dodatkowo, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, bez względu na podstawę do dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Użytkownika stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone poprzez:

1) wybranie przycisku o treści „Wypisz” zawartego w treści (w stopce) treści Newsletter umożliwiającego rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;

2) wysłanie Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej: sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl.

 1. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 2 wyżej, może zostać złożone także przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika jednej z czynności wskazanych w ust. 12 powyżej.
 3. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub podejmowania czynności sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w ramach zapisu do usługi Newsletter.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści cyfrowe Newsletter były zgodne z Umową i aby Użytkownik mógł z nich korzystać zgodnie z Umową o ich dostarczanie. W związku z tym informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Użytkownika o wszelkich istotnych warunkach i wymaganiach technicznych.
 2. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta treści cyfrowe zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Newsletter jest niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową.
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Newslettera do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 5. Usługodawca doprowadza Newsletter do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 6. Reklamacje, w tym nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi Newsletter można zgłaszać elektronicznie na adres sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl.
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj niezgodności z Umową oraz datę wystąpienia tej niezgodności np. nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi Newsletter.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej prawidłowo złożonej reklamacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 9. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy za niezgodność Newslettera z Umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu modyfikowania lub zmieniania tych zasad. Powyżej powołane ustępy stanowią jedynie uproszczone przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w tej materii.

 

§ 4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 3. Użytkownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 4. Użytkownik może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Usługodawcą.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Warda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sk Granica Paweł Warda, ul. Sadowa nr 6, 05-079 Okuniew, NIP: 4960206174, REGON: 140946510
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl.  
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

 

§ 6. Ochrona praw autorskich

 1. Treści przesyłane w ramach usługi Newsletter są własnością Usługodawcy. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów usługi Newsletter (tekstowych, graficznych i innych) są chronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji, usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez wiadomość e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wysłania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.