Odwiedź nasz drugi sklep Złote i srebrne monety inwestycyjne
Czego szukasz?

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sk-granica.pl, w szczególności określa warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep działający pod adresem www.sk-granica.pl prowadzony jest przez Pawła Wardę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sk Granica Paweł Warda, ul. Sadowa nr 6, 05-079 Okuniew, NIP: 4960206174, REGON: 140946510.
  Dane kontaktowe:
  Adres poczty elektronicznej: sklep|sk-granica.pl| |sklep|sk-granica.pl
  Numer telefonu: 668-427-224
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód dokument potwierdzający zakup Towaru;
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację;
  4. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym lub korzystająca z funkcjonalności Sklepu, w tym dokonująca rejestracji Konta lub zapisująca się na usługi dodatkowe. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca;
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, gdy z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  6. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Klientem, obejmujący informacje o jego aktywności w Sklepie, w tym dane podawane przez Klienta;
  7. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe świadczone drogą elektroniczną przez lub w imieniu Sprzedawcy, polegające na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze Sklepem internetowym;
  8. Opinia – informacja zarejestrowanego Klienta posiadającego Konto w Sklepie, zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Towarze, zamieszczona pod pseudonim albo w przypadku niepodania przez Klienta pseudonimu – imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta;
  9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osób prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Sklepu w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  10. Sklep internetowy – strona internetowa online dostępna pod adresem www.sk-granica.pl za pośrednictwem, której użytkownicy i klienci mogą uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi;
  11. Sprzedawca – Paweł Warda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sk Granica Paweł Warda, ul. Sadowa nr 6, 05-079 Okuniew, NIP: 4960206174, REGON: 140946510;
  12. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  13. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu przedstawienia;
  14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;
  15. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 9;
  16. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 11;
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towar, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane osobowe Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

 

§ 2. Korzystanie ze sklepu

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. uzyskiwaniu informacji o Towarach (np. opis, rodzaj, właściwości);
  2. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym;
  3. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia;
  4. prowadzeniu Newslettera - zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne;
  5. przesyłaniu wiadomości e- mail np. przez formularz kontaktowy;
  6. dodawaniu opinii, komentarzy i ocen - wyłącznie Klient może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji;
  7. przesyłaniu wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg;
  8. realizacji zamówienia, przebiegu realizacji reklamacji i zwracaniu się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.
 2. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu to posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu, w tym umożliwiającego wypełnienie formularzy oraz dostęp do poczty elektronicznej. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Przeglądarki umożliwiające korzystanie z Sklepu Internetowego to m.in. przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Chrome lub FireFox lub Opera lub Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Strona internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw.
 4. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi normami oraz przyjętymi dobrymi praktykami i zwyczajami. Zabrania się umieszczać w Sklepie Treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym w tym o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 5. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku zamiany danych podanych przy rejestracji czy zamówieniu lub w przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu.

 

§ 3. Rejestracja

 1. Rejestracja Konta jest czynnością nieodpłatną.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 3. Rejestracja Konta w Sklepie następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. uzupełnienie Formularza rejestracji na stronie internetowej Sklepu, w tym podanie danych Klienta;
  2. złożenie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu;
  3. zapoznanie się z Polityką Prywatności; oraz
  4. kliknięcie przycisku „Utwórz konto” (lub ewentualnie innego tożsamego pola).
 4. Po utworzeniu Konta do Klienta przesłana zostaje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.
 5. Z chwilą potwierdzenia adresu e-mail przez Klienta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Umowa ta nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl.
 6. Klient po pomyślnej rejestracji loguje się do swojego Konta poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
 7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 8. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 9. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta.
 10. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 11. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny ma możliwość usunięcia Konta.
 12. Sprzedawca może zablokować istniejące Konto Klienta oraz uniemożliwić mu korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ono używane w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich, jak również, gdy nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań umownych, w tym zobowiązań finansowych. O powyższym fakcie Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie poprzez stosowną wiadomość e-mail.
 13. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku logowania się na Konto przez Klienta przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy wówczas następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zgody Sprzedawcy.

 

§ 4. Złożenie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie z pozycji Konta lub wybiera opcję zakupu bez rejestracji.
 2. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie internetowym za pośrednictwem:
  1. strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
  2. kontaktu telefonicznego na numer kontaktowy Sprzedawcy 668-427-224 godzinach i dniach wskazanych na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Przy składaniu zamówienia poprzez stronę Sklepu, Klient dodaje Towary do koszyka. Następnie kompletuje on zamówienie, wskazuje formę dostawy oraz sposób płatności. Klient wypełnia także Formularz zamówienia oraz wybiera w Sklepie przycisk „Kupuję. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub innego równoważnego przycisku). Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, łącznej cenie za wybrany Towar i koszcie dostawy, jak i o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest on zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 5. Jeśli zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Jeśli Sprzedawca nie może zawrzeć Umowy sprzedaży w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomia Klienta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail wskazany w Zamówieniu oraz zwraca mu otrzymane należności nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu przekazania informacji o niemożliwości zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Przy składaniu zamówienia przez kontakt telefoniczny, Klient nawiązuje kontakt ze Sprzedającym poprzez numer telefonu 668-427-224. Następnie podaje nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Sklepu oraz liczbę Towarów jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa formę i adres dostawy oraz sposób płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu wysłania na wybrany adres potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie wybranego Towaru, koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Złożenie zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Prezentacja Towaru wraz z jego ceną w Sklepie internetowym nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na warunkach wskazanych powyżej.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze osobistym, czas realizacji jest liczony od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W każdym innym przypadku, czas realizacji jest liczony od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz przyjęcie do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klienta przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 4. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) jest podany Klientowi na etapie składania zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 6. Do każdej zawartej Umowy sprzedaży wystawiana jest elektroniczna faktura VAT, która wysyłana jest do Klienta wraz z zamówionym Towarem na wskazany podczas złożenia Zamówienia adres e - mail, na co Klient wyraża zgodę.

 

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Towaru, o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia. Dostępne aktualne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazane w zakładce „Dostawa i płatność” oraz każdorazowo w zakładce danego Towaru, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową sprzedaży.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru na adres wskazany podczas składania Zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie, Sprzedawca może domagać się należytego wykonania umowy sprzedaży poprzez żądanie odebrania towaru, zapłaty ceny oraz poniesienia kosztów pierwszej wysyłki oraz kosztów wysyłki powtórnej, a także naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o bezskutecznej próbie dostarczenia Towaru.
 5. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są naruszone powinien on odmówić odbioru przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do zbadania stanu Towarów w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (m.in. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient będący Przedsiębiorcą, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

 

§ 7. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy;
  2. płatność internetowa;
  3. płatność pobraniowa – przy odbiorze osobistym.
 4. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

 

§ 8. Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Transakcje sprzedaży towarów lub usług dokumentowane są fakturami VAT lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż.
 2. Sprzedawca umożliwia wszystkim Klientom otrzymywanie Faktur elektronicznych, co polega na przesłaniu faktur wystawionych dla Klienta przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży Towarów w formacie PDF za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta. Przesyłanie e-Faktur VAT nie wiąże się z dodatkowymi opłatami obciążającymi Klienta.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej.
 4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, może zostać wyrażona w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej lub elektronicznej a także w sposób dorozumiany – na przykład poprzez opłacanie pierwszej faktury elektronicznej otrzymanej od Sprzedawcy.
 5. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może zrezygnować z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powinien on wówczas złożyć oświadczenie rezygnacji Sprzedawcy za pośrednictwem dowolnie wybranego kanału komunikacji (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie).
 6. W przypadku złożenia rezygnacji, Klient będzie otrzymywał faktury w formie papierowej, począwszy od kolejnego zamówienia następującego po dacie złożenia oświadczenia.
 7. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, po otrzymaniu Towarów przez Sprzedawcę, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca.

 

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane pisemnie na adres: Sk Granica, Sadowa 6, 05-079 Okuniew, drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl lub telefonicznie na numer telefonu 668-427-224.
 3. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Klient dokonując reklamacji powinien wykazać, że zakupił on Towar za pośrednictwem Sklepu internatowego np. poprzez podanie numeru Zamówienia lub dołączenie dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenia płatności kartą). W tym celu Klient może wypełnić dedykowane pole w formularzu reklamacyjnym.
 5. Sprzedawca rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta o uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

§ 9a. Reklamacje dla Konsumentów

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli niezgodność istniała w chwili dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik i została ujawniona w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 3. Reklamacje można składać na dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w § 9 ust. 2.
 4. W przypadku braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać naprawy lub wymiany Towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 6. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 8. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 9. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny Towaru.
 11. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 12. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej).
 13. Sprzedawca nie odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, gdy Towar nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Konsumenta.

 

§ 9b. Reklamacje dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Przedsiębiorcy Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Przedsiębiorców odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, chyba że naprawa jest niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę lub wymaga nadmiernych kosztów;
  2. żądać wymiany Towaru na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę;
  3. żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  4. odstąpić od Umowy sprzedaży, o ile wady nie są nieistotne, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. Przedsiębiorca ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.
 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wobec Przedsiębiorcy za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. Wobec Przedsiębiorców w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Umowy Sprzedaży ograniczona jest do ceny jej składników oraz kwoty kosztów ich dostawy opłaconych przez Przedsiębiorcę – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.


§ 9c. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. W przypadku, jeśli reklamacja nie zawiera danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się z prośbą o przekazanie informacji uzupełniających.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.

 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 2. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio ze Sprzedawcą (Sk Granica).

 

§ 11. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu dla odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, w tym przy użyciu formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu (Załącznik numer 2). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy
  1. przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. przedmiotem świadczenia jest Towar, którego cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób zwrotu Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca odeśle mu zwrócony Towar na jego koszt.

 

§ 12. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpłatnych treści o tematyce edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Newsletter świadczonej przez Sprzedawcę, aktywację i dezaktywację usługi Newsletter oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z tej usługi zostały określone w odrębnym Regulaminie.

 

§ 13. Procedura weryfikacji ocen

 1. Do wyrażenia opinii uprawniony jest wyłącznie zarejestrowany Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym.
 2. Opinia, w tym ocena wraz z pseudonimem albo imieniem Klienta, jest dostępna publicznie.
 3. Opinie, w tym oceny, są zbierane m.in. w celu polepszenia oferowanych usług, pomocy w doborze produktu dla innych klientów, poprawieniu atrakcyjności oferowanych Towarów.
 4. Klient ma możliwość ocenienia Towaru w Sklepie internetowym za pomocą funkcjonalności formularza opinii, poprzez zaznaczenie liczby gwiazdek przy Towarze, którego ocena dotyczy.
 5. W celu zamieszczenia Opinii Klient powinien w ramach formularza dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce danego Towaru wypełnić pola obowiązkowe, tj. podać pseudonim, wpisać treść opinii i przyznać ocenę, następnie zaznaczyć przycisk „Prześlij Opinię”. W przypadku, gdy Klient nie uzupełni pseudonimu, opinia zostanie automatycznie oznaczona imieniem Klienta przypisanym do jego Konta. Naciśnięcie przycisku „Prześlij Opinię” oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia Klienta albo pseudonimu, którym posłużył się Klient opinii, i korzystanie z nich przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Sprzedawcę opinii. Klient powinien w tej sprawie skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep|sk-granica.pl| target="_blank"|sklep|sk-granica.pl. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia opinii, w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.
 7. Klient, który formułuje opinie, oświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich ani praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa oraz że wyraża własne subiektywne zdanie osoby zamieszczającej opinię.
 8. Klient odznaczając przycisk „Prześlij opinię” wyraża zgodę na publikację opinii, w tym oceny, w Sklepie, na jej publiczne rozpowszechnianie wraz z imieniem Klienta albo pseudonimem, którym posłużył się Klient w Sklepie i korzystanie z niej na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do publikacji opinii łącznie z imieniem Klienta albo pseudonimem, zrezygnowania z funkcjonalności pozwalającej na zamieszczanie Opinii, usunięcia bezprawnej opinii, kontaktowania się z Klientem, który zakupił Towar za pośrednictwem Sklepu drogą mailową w celu zachęcenia do wystawienia Opinii.
 10. Sprzedawca nie ingeruje w treść opinii ani pseudonimów Klientów, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w Sklepie, w przypadku naruszania postanowień niniejszego paragrafu.
 11. Sprzedawca weryfikuje opinie publikowane w Sklepie w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy używali Towaru lub go nabyli.
 12. Klient oświadcza, że jest świadomy, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta opinii, które pomimo usunięcia Konta są widoczne w Sklepie, a imię Klienta albo pseudonim, który wybrał Klient może być zastąpione komunikatem systemowym.
 13. Wyrażając opinię Klient z chwilą kliknięcia w przycisk „Prześlij opinię” udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do opinii oraz pseudonimu, jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, takim jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych celem promocji, reklamy, rozpowszechnienia w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej.
 14. Klient zamieszczając opinię upoważnia Sprzedawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do opinii, w tym oceny oraz pseudonimu.
 15. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących pseudonimu, opinii, w tym ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Sprzedawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

 

§ 14. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu, w związku z korzystaniem z funkcjonalnościami dostępnymi w Sklepie jest Sprzedawca, tj. Paweł Warda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Warda Sk Granica NIP: 4960206174, REGON: 140946510.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookies zostały opisane w Polityce plików cookies.

 

§ 15. Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe Treści (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych treści graficznych oraz bezprawne używanie tekstów opublikowanych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie, bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu oraz wykorzystywania ich w szczególności do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej Treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania z usług Sklepu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji, usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez:
  1. wiadomość e-mail;
  2. pop-up pojawiający się w momencie logowania na Konto Klienta.
 2. Powyższe komunikaty będą zawierały informacje o zmianie regulaminu i terminu wejścia w życie zmian, zakresu zmian oraz przycisk lub checkbox akceptujący postanowienia nowego regulaminu. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 5. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie reklamacji
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego - Zgłoszenie reklamacji

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy